Surat Permintaan Izin dan Bantuan Kepada Khalifah Turki Usmani Untuk Menyerang Hindia Belanda di Batavia Tahun 1848

Aceh Sultan Manshur Syah--rahimahullah

"Apabila bangkit perang orang Belanda itu maka segala orang Islam pun bangkitlah melawan dia lagi memukul dia tiap-tiap negeri yang telah tersebut itu karena segala orang yang sudah diperintah oleh Belanda pada tiap-tiap negeri semuhanya menanti titah daripada patik di Negeri Aceh."--Sultan Manshur Syah.

Salam ke atas Duli Hadarat Sultan Manshur Syah ibnul Marhum Sultan Jauharul 'Alam Syah--semoga rahmat dan ampunan Allah tercurahkan kepada mereka sekalian.

Surat Paduka Seri Sultan 'Alauddin Manshur Syah ibnul Marhum Sultan Jauharul 'Alam Syah ditujukan kepada Sultan 'Abdul Majid Khan, khalifah Turki Usmani di Instanbul.

Inilah teks naskah surat Sultan Manshur Syah bertarikh tahun 1265 H dalam bahasa Jawi/Melayu ditujukan kepada Sultan Abdul Majid Khan di Istambul. Saya tampilkan tanpa komentar supaya dapat dicermati sendiri oleh para pembacanya karena inilah sejarah bangsa ini, Saudara-saudara!

Terima kasih kepada Dr. Annabel Gallop dan kawan-kawannya yang telah mempublikasi naskah surat ini dalam tulisan: “Islam, Trade and Politics Across The Indian Ocean”, seraya sangat mengharapkan publikasi dokumen-dokumen yang lain menyangkut tanah negeri ini.


[1] بسم الله الرحمن الرحيم
[2] الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
Adapun kemudian daripada itu maka inilah waraqah ikhlash

[3] wa tuhfatul ajnas yang termaktub dalamnya dengan beberapa sembah salam ta’zhim dan takrim yang keluar daripada qalbu yang nurani dan fu’ad yang haqiqi dan sir yang khafi dan rahsia yang terbunyi (?) yaitu ialah yang datang

[4] daripada pihak hamba anak amas (emas?) yang hina dina lagi fana tiada menaruh daya dan upaya serta dengan tiada mengetahui adat dan majlis (?) lagi dha’if dengan miskin yaitu yang bernama Sultan Manshur Syah

[5] ibnul Marhum Sultan Jauharul ‘Alam Syah yang ada hayyah duduk dengan (duka percintaan dan kesakitan?) yaitu yang memerintahkan hukum dan adat dalam daerah Negeri Aceh Bandar Darussalam maka barang disampaikan Allah Subhanahu

[6] wa Ta’ala datang mendapatkan ke bawah qadam tapak kawuh Duli Hadarat Penghulu hamba yang maha mulia lagi a’la dan fadhilah yang telah dikaruniai daripada Tuhan Yang Bernama Rabbukumul A’la, yaitu Saiduna wa Maulana Paduka Seri Sultan

[7] Abdul Majid Khan ibnul Marhum Sultan Mahmud Khan Johan Berdaulat Zhillullah fil ‘Alam yang tahta kerajaan daripada emas qudrati yang sepuluh mutu lagi yang bertatahkan ratna mutu manikam daripada intan dikarang dan

[8] zabarjad yang telah terseradi dalam daerah Negeri Rum Qustantin Bandar Darul Ma’mur wal Masyhuriyah yang memerintahkan amar bil ma’ruf wan nahyu ‘anil munkar pada sekalian alam dunia laut dan daerah dengan sifat adilnya serta

[9] gagah dan kuat pada memegang syari’at Muhammad ahlussunah wal jama’ah dalam negeri Makkah Al-Musyarrafah dan Madinah Al-Munawwarah dan negeri yang lain jua adanya maka tiadalah patik perpanjangkan kalam melainkan seqadar patik mengadukan

[10] hal dengan ihwal yang maksud sahaja. Amin. Syahdan, patik beri ma’lum lah ke bawah qadam tapak kawuh Duli Hadarat adapun karena tentangan patik yang di Negeri Aceh sungguhlah anak amas Duli Hadarat

[11] daripada zaman dahulu hingga zaman sekarang tiadalah menaruh lupa dan lalai akan duli hadarat daripada tiap-tiap kutika dan masa pada siang dan malam, pada pagi dan petang. Adapun karena hal ihwal surat ini patik mengirimkan

[12] ke bawah Duli dikarena tatkala dahulu Negeri Jawi sekaliannya orang Muslimin dan kuatlah dengan berbuat ibadah dan tetaplah agama Islam dan sambunglah kehidupan segala orang faqir dan miskin dan lainnya dan

[13] dan sekarang sudah binasa negeri karena sudah masuk orang kafir Belanda pada satu Pulau Jawa dan serta dengan Pulau Bugis dan Pulau Bali serta dengan Pulau Borneo dan serta dengan Pulau Aceh yang setengah

[14] sudahlah diambil oleh orang Belanda dan serta dengan Raja Minangkabau sudah ditangkapnya dan sudahlah dibawak ke negeri dianya pada tarikh sanah 1253 dan sampailah surat kepada patik ke Negeri Aceh daripada segala ulama

[15] dan orang-orang besar Minangkabau dia minta tolong bantu kepada patik, dan patik berfikirlah dengan segala hulubalang dan orang besar-besar yang dalam Negeri Aceh pasal hal itu maka berkatalah segala hulubalang kepada patik, adapun

[16] sekarang ini karena kita hendak berlawanan perang dengan orang Belanda karena Belanda itu ada lah kapal perang, karena ... (?) kurang daripadanya, dan lagi pula kita ini di bawah perintah Sultan Rum sekarang, barang-barang hal pekerjaan

[17] wajiblah Tuanku kirimkan suatu surat kepada penghulu kita Sultan Rum dan hendaklah kita minta tolong bantu padanya lagi serta dengan kita minta kapal perang barang berapa yang memadai serta laskar dalamnya orang Turki

[18] sudah itu maka patik kirimlah suatu surat kepada Duli Hadarat pada tarikh sanah 1253 dan adalah khabar dalam surat itu patik mengadukan sekalian hal ihwal orang Belanda yang dalam Negeri Jawi dan hal ihwal orang Muslim

[19] dan yang membawak surat itu orang Marikan namanya Kapitan Tun (Ton?) serta dengan persembahan tanda yaqin patik akan Duli Hadarat: lada putih adalah lima ribu (5000) rathl (ratl: 407, 695 g) dan kemenyan putih adalah tiga ribu (3000) rathl dan gaharu

[20] adalah dua ribu (2000) rathl dan kapur adalah dua ratus (200) rathl dan lainnya pasal kain-kain adalah dua tiga helai karena patik orang miskin, dan patik nantilah datang perintah dan

[21] wasithah (perantara) dari Duli Hadarat hingga sampai empat tahun lamanya. Sudah itu maka patik kirim pula suatu lagi surat kepada Duli Hadarat pada tarikh sanah 1257 dan adalah khabar dalamnya seperti yang telah tersebut dahulu itu jua. Patik kirimkan pada orang Prancis

[22] surat itu, namanya Kapitan Batkin (?) dan serta dengan persembahan tanda yaqin akan Duli Hadarat: lada putih empat ribu (4000) rathl dan kemenyan putih dua ribu lima ratus (2500) rathl dan gaharu adalah seribu tujuh ratus lima puluh (1750)

[23] rathl dan kapur adalah seratus lima puluh (150) rathl dan lainnya pasal kain-kain adalah dua tiga helai karena patik orang miskin dan patik nantilah perintah dan wasithah daripada Duli Hadarat hingga sampai empat tahun

[24] lamanya. Sudah itu maka patik kirim pula suatu lagi surat kepada Duli Hadarat pada tarikh sanah 1261 dan adalah khabar dalamnya seperti yang telah tersebut dahulu itu jua. Akan yang membawak surat itu orang Francis, namanya

[25] Kapitan Istilong (?) dan serta dengan persembahan tanda yaqin akan Duli Hadarat: lada putih adalah tiga ribu lima ratus (3500) rathl dan kemenyan putih adalah dua ribu (2000) rathl dan gaharu adalah seribu lima ratus (1500) rathl dan kapur adalah seratus (100)

[26] rathl dan lainnya pasal kain-kain Aceh adalah dua tiga helai karena patik orang miskin lagi hina, dan patik nantilah pula datang perintah dan wasithah daripada Duli Hadarat hingga empat tahun lamanya maka tiadalah datang perintah

[27] dan wasithah dari Duli Hadarat. Sudah itu maka patik berfikirlah dengan segala hulubalang dan segala orang yang besar-besar, bagaimanalah kita ini tiada datang perintah dan wasithah dari Penghulu kita di Negeri Rum. Adapun karena Negeri Rum terlalu

[28] sangat jauh barangkali tiada sampai surat yang kita kirim ke bawah Duli Hadarat Syah Alam. Sekarang, baiklah kita kirim satu orang Aceh ke Negeri Rum, kita suruh tanyakan surat yang dahulu ada sampai ke bahwa duli atau tiada?

[29] maka ialah pada tarikh sanah 1265 pada lima belas hari bulan Rabi’ul Awal pada hari Khamis pada dewasa itulah patik berbuat surat sekeping kertas ini tawakkal yaqin patik ke bawah lapik qadam tapak kawuh Duli Hadarat.

[30] Amma Ba’du. Ampun Tuanku sembah ampun, ampun beribu kali ampun, patik anak amas Tuanku, Sultan Manshur Syah ibnul Marhum Sultan Jauharul ‘Alam Syah memohon ampun ke bawah qadam Duli Hadarat yang maha mulia,

[31] yaitu Sultan Abdul Majid Khan ibnul Marhum Sultan Mahmud Khan. Syahdan, patik beri maklumlah ke bawah qadam Duli Hadarat, adapun karena patik sekarang ini sangatlah masygul (?) dan serta kesukaran karena

[32] sebab Negeri Jawa dan Negeri Bugis dan Negeri Bali dan Negeri Borneo dan Negeri Palembang dan Negeri Minangkabau sudahlah dihukumkan oleh orang Belanda, dan sangatlah susah segala orang yang Muslim, lagi sangatlah

[33] kekurangan daripada agama Islam karena sebab keras orang kafir Belanda itu. Dan muwafaqah lah segala orang yang besar-besar segala rakyatnya yang di dalam negeri, semuhanya itu hendak melawan dia lagi hendak memukul dia maka dikirimlah

[34] surat daripada tiap-tiap orang yang besar-besar dalam negeri semuhanya itu kapada patik ke Negeri Aceh karena Negeri Aceh yang dalam pegangan perintah patik belumlah dapat oleh Belanda segala negeri dan sekalian bandar. Dan sekarang

[35] orang Belanda hendak memeranglah kepada patik ke Negeri Aceh dan sudahlah siapa dianya, dan patik pun ‘ala kulli hal siaplah akan melawan dia, dan segala hulubalang dan orang yang besar-besar pada negeri yang sudah dihukum oleh

[36] Belanda sudah sampai surat kepada patik ke Negeri Aceh dan muwafaqah lah dianya dengan patik, lagi satu batin dengan patik semuhanya orang itu, apabila bangkit perang orang Belanda itu maka segala orang Islam pun bangkitlah

[37] melawan dia lagi memukul dia tiap-tiap negeri yang telah tersebut itu karena segala orang yang sudah diperintah oleh Belanda pada tiap-tiap negeri semuhanya menanti titah daripada patik di Negeri Aceh dan tentangan patik pun

[38] menanti titah dan wasithah daripada Duli Hadarat yang di negeri Rum. Ampun Tuanku beribu kali ampun, kurnia sedekah Duli Hadarat kepada patik ke Negeri Aceh kapal perang alkadar dua belas serta laskar dalamnya barang

[39] berapa yang memadai dalam kapal itu dan tentangan belanja laskar dan belanja kapal sekaliannya di atas tanggungan patik. Jika sudah sampai ke Negeri Aceh adalah dengan ikhtiar patik semuhanya itu, dan hendaklah dengan izin

[40] Duli Hadarat kepada patik dan lainnya hendak memerang kafir Belanda itu pada tiap-tiap negeri dan tiap-tiap bandar. Dan hendaklah sedekah Duli Hadarat surat tanda alamah Duli Hadarat kepada kami semuhanya yang di dalam Negeri Jawi

[41] ilaihim Ajma’in supaya suka kami mati syahid. Itulah ihwalnya dan yang lain tiadalah patik sebutkan dalam waraqah ini melainkan Duli Hadarat periksa pada orang yang membawak surat ini karena dianya hulubalang

[42] patik lagi nasab dengan patik, namanya Muhammad Ghauts bin ‘Abdurrahim karena dianya amanah patik lagi badal ganti patik berjalan menjunjung ke bawah qadam Duli Hadarat ke Negeri Rum dan apa-apa khabarnya sungguhlah khabar

[43] patik dan pekerjaannya pun sungguh pekerjaan patik dan hendaklah dengan sekira-kira titah Duli Hadarat akan Muhammad Ghauts kembali ke Negeri Jawi dan tiadalah tanda hayyah patik melainkan ampun beribu-ribu kali ampun. Tamma Kalam sanah 1265 (1848 M).

* Oleh: Musafir Zaman, Pembina Mapesa
Pertama di posting di Group Mapesa

Artikel terkait: